FAQ – najczęściej zadawane pytania.

Opublikowano: 2022-04-10 20:32, Numer artykułu: 52389
  1. Jakie dokumenty muszę przygotować, żeby zostać przyjętym do liceum?

Kandydaci muszą złożyć wniosek o przyjęcie do liceum w sekretariacie szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć również świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku kandydatów do klasy terapeutycznej wymagana jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o objęciu nauką w klasie terapeutycznej.

 

     2. Dlaczego do klasy terapeutycznej potrzebna jest opinia?

Klasa terapeutyczna jest jedną z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dlatego konieczna jest wcześniejsza wizyta w poradni psychologiczno – pedagogicznej, żeby zdiagnozować, czy taka pomoc jest dla ucznia konieczna. Wizyta w poradni i uzyskanie opinii są bezpłatne, jednak ze względu na długie terminy oczekiwania warto złożyć wniosek w poradni już na początku wakacji.

 

      3. Co to znaczy, że klasa jest terapeutyczna?

Klasa terapeutyczna jest jedną z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Charakteryzuje się mniejszą liczbą uczniów i może liczyć maksymalnie 15 uczniów. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania warunków nauczania oraz potrzebujących długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub w klasie. Trudności te mogą wynikać z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia. W klasie terapeutycznej nauczyciel ma większą możliwość dostosowania form pomocy do indywidualnych potrzeb uczniów.

 

     4. Czym różni się klasa terapeutyczna od integracyjnej?

W klasie terapeutycznej jest mniej uczniów (maksymalnie 15) niż w klasie integracyjnej (maksymalnie 20 uczniów). Nauka w klasie terapeutycznej wymaga jednak posiadania odpowiedniej opinii, którą wystawiają poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Klasy terapeutyczne przeznaczone są dla uczniów wymagających długotrwałej pomocy specjalistycznej ze względu na stan zdrowia lub zaburzenia rozwojowe. W klasie integracyjnej mogą uczyć się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzący lub niedosłyszący, z wadami mowy, uczniowie z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawni ruchowo, uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz przewlekle chorzy, maksymalnie 5 takich uczniów), dzięki temu młodzież ma możliwość integracji i wspierania siebie nawzajem.

 

     5. Co to znaczy, że klasa jest integracyjna?

W klasie integracyjnej mogą uczyć się wszyscy uczniowie:

- uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (np. o dysleksji rozwojowej),

- uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzący lub niedosłyszący, z wadami mowy, uczniowie z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawni ruchowo, uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz przewlekle chorzy, maksymalnie 5 takich uczniów),

- oraz uczniowie bez opinii lub orzeczenia,

dzięki temu młodzież ma możliwość integracji i wspierania siebie nawzajem.

Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów, co daje nauczycielom lepszą możliwość dostosowania form pomocy do indywidualnych potrzeb uczniów. Jeżeli w klasie integracyjnej jest uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowe wsparcie zapewnia nauczyciel wspomagający.

 

      6. Czy w klasie będzie nauczyciel wspomagający?

W klasach integracyjnych jest nauczyciel wspomagający, jeżeli do klasy uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciel wspomaga głównie uczniów posiadających orzeczenie, jednak pomaga także wszystkim pozostałym, jeżeli jest taka potrzeba. W naszej szkole nauczyciel wspomagający często pełni również funkcję drugiego wychowawcy klasy, dzięki temu klasa ma stałą opiekę wychowawczą.

 

      7.  Z jakich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogę skorzystać w szkole?

W naszej szkole realizowane są formy pomocy, zalecane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną w opiniach lub orzeczeniach. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, trening umiejętności społecznych, zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz klasy terapeutyczne.

 

      8. Dlaczego klasy mają dwóch wychowawców?

W naszej szkole każda klasa ma dwóch wychowawców. Jest to bardzo wygodne dla uczniów rozwiązanie, gdyż zawsze mają do dyspozycji któregoś ze swoich wychowawców – pod nieobecność pierwszego wychowawcy, zawsze obecny jest drugi. To daje uczniom poczucie bezpieczeństwa. W sytuacjach losowych, gdy w szkole nie ma żadnego z wychowawców, uczniowie mogą zawsze skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa lub Rzecznika Praw Ucznia.

 

      9. Czy w szkole mogą uczyć się osoby niepełnosprawne ruchowo lub poruszające się na wózku?.

Tak, budynek szkoły jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W szkole jest winda i odpowiednio przystosowane toalety.

 

      10. Czy można uczyć się w tej szkole nie mają żadnego orzeczenia lub opinii?

Tak. Uczeń, który nie posiada żadnej opinii ani orzeczenia może uczyć się w klasie integracyjnej.