PEDAGOG SZKOLNY

Opublikowano: 2018-12-30 19:14, Numer artykułu: 8799

 

 

JOANNA LEŻOŃ

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:


Poniedziałek     8:00-9:00; 9:45-12:45; 13:30-15:30

 

Wtorek            11:30-15:30

 

Środa              8:00-9:00; 10:30-14:30, Dyżur dla rodziców -  14:30-15:30 


Cwartek           8:00-9:00; 10:00-11:30; 14:30-16:00

 

 

 

EWA NALAZEK - KONTNA

 

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

 

Poniedziałek     10.45-11.30

 

Wtorek             12.45-13.30

 

Czwartek          7.05-8.00; 9.50-10.35

 

Piątek               7.05-8.00; 8.55-9.40; 10.45-12.25

 

 

 

 

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.

ZAPRASZAM DO GABINETU 32.