Rzecznik Praw Ucznia

Opublikowano: 2019-10-27 18:16, Numer artykułu: 16929

Rzecznik czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom:
prawa do bezpiecznej nauki,
prawa do życia bez przemocy i poniżania,
prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
prawa do rzetelnej informacji.

 

 

W naszej szkole powołany został Rzecznik Praw Ucznia. Uczniowie zdecydowali, że funkcję tę będzie pełniła :
Pani Ilona Wierzbicka .

 

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

 

 

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia
XIII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Hallera w Bydgoszczy

 


1. W szkole tworzy się funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem.

2. Rzecznik jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

3. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel Szkoły.

4. Rzecznika wybierają w demokratycznych wyborach uczniowie szkoły na kadencję trwającą 1 rok. Wybory przeprowadza Samorząd Uczniowski.

5. Rzecznik może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:
- na wniosek Samorządu Uczniowskiego skierowany do Dyrektora Szkoły,
- na wniosek samego Rzecznika skierowany do Dyrektora Szkoły.

6. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

7. Działania Rzecznika są oparte na zasadach ujętych w Statucie Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Konwencji Praw Dziecka i Kodeksie Trzynastki.

8. Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.

9. Obowiązki Rzecznika:
- znajomość Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka, Kodeksu Trzynastki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i innych regulaminów Szkoły,
- interwencja w wypadku naruszenia praw ucznia,
- informowanie uczniów o sposobie dochodzenia przysługujących im praw,
- pomoc osobom zgłaszającym fakt naruszenia ich praw,
- według ustalonych reguł,
- kontrola rozwiązywanych spraw,
- składanie sprawozdania 1 raz w roku szkolnym przed Radą Pedagogiczną – ze swej działalności.

10. Prawa Rzecznika:
- swobodne działanie według obowiązujących w szkole regulaminów i ustalonych reguł postępowania,
- wnioskowanie do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia,
- uczestnictwo, na wniosek zainteresowanego ucznia, w roli obserwatora przy prowadzeniu egzaminów kwalifikacyjnych,
- omówienie podjęcia interwencji.

11. Rzecznik podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

12. Informacje, które posiada Rzecznik są tajemnicą służbową.

13. Tryb postępowania w sprawach spornych uczeń – nauczyciel:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podejmuje mediacje ze stronami,
- wstąpienie do Dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku nierozstrzygnięcia problemu.

14. Tryb postępowania w sprawach spornych uczeń – uczeń:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podejmuje mediacje przy współpracy z wychowawcą klasy,
- zasięga opinii Rady Pedagogicznej,
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

15. Rzecznik informuje strony o sposobie rozwiązania konfliktu.

 

 

Każdego dnia w tygodniu odnajdziesz go w szkole (sala 101) lub pokój nauczycieli .